Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu „EntClick VOD” („Polityka Prywatności”)

§ 1.

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady na jakich Administrator przetwarza dane osobowe w serwisie internetowym EntClick VOD, działającego pod adresem: https://entclick.com/ oraz jego aliasach, subdomenach i rozwinięciach („Serwis”). Niniejsza polityka stanowi realizację obowiązku ciążącego na administratorze danych osobowych na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) („RODO”).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO), które są gromadzone i przetwarzane w Serwisie, jest Nan Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żegańskiej 2A, 04-713 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000859325, NIP: 9522209407, REGON: 387033442, kapitał zakładowy: 5.000,- zł (dalej jako: „Administrator”, „Nan Media”). W związku z realizacją usług objętych Regulaminem Serwisu administratorem Państwa danych osobowych jest Nan Media. Niezależnie od  tego odrębnym administratorem danych osobowych może być Vimeo, które odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serwisu od strony technicznej, przy czym Vimeo samodzielnie realizuje wszelkie obowiązki administratora, które nakazuje RODO.
 3. Państwa dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w trakcie korzystania przez Państwa z Serwisu. 
 4. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo nawiązać:
  1. pocztą elektroniczną – [polityka@nanmedia.pl];
  2. pocztą tradycyjną – NAN MEDIA sp. z o.o. , ul. Żegańska  2A, 04-713 Warszawa. Polska.
 5. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: polityka@nanmedia.pl

§ 2.

Cel i sposób przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu umożliwienia wyświadczenia Państwu przez Administratora usług oferowanych przezeń w Serwisie, określonych w treści „Regulaminu świadczenia usług w serwisie EntClick VOD” (dalej jako „Regulamin Serwisu”). Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, który wyraża się w konieczności zapewnienia funkcjonowania Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności.
 2. Państwa dane osobowe są ponadto przetwarzane przez Administratora, w następujących celach:
  1. marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, który wyraża się w konieczności promowania i reklamowania usług oferowanych przez Administratora w ramach Serwisu oraz jego oferty; 
  2. zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, przeciwdziałaniu oszustwom, identyfikacji i rozwiązywaniu problemów natury technicznej związanych z Serwisem oraz rozwoju jego funkcjonalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, który wyraża się w konieczności zapewnienia integralności oraz należytego poziomu bezpieczeństwa Serwisu (i jego użytkowników) oraz jego rozwoju;
  3. dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, który wyraża się w konieczności zapewnienia ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzanie również na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1lit. a) RODO). W takim wypadku cel przetwarzania takich danych osobowych określać będzie treść udzielonej przez Państwa zgody. 
 4. Administrator, w oparciu o przekazane przez Państwa dane osobowe, nie będzie podejmował w zautomatyzowany sposób żadnych decyzji, w tym Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane na potrzeby profilowania.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, tym niemniej ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu i realizowanych w ramach niego usług.
 6. Na Państwa urządzeniu końcowym w trakcie korzystania z Serwisu mogą zostać zainstalowane niewielkie pliki, które umożliwiają komunikację Państwa urządzenia końcowego z Serwisem oraz realizację jego funkcjonalności („Pliki Cookies”). Informacje dotyczące wykorzystywania Plików Cookies w Serwisie określa §6 niniejszej Polityki Prywatności.

 § 3.

Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator może udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, którymi są partnerzy i kontrahenci Administratora – dostawcy technologiczni, podmioty prowadzące obsługę księgową, obsługę prawną i inne podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Administrator w szczególności może przekazać Państwa danych osobowe na rzecz spółki Vimeo Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, 555 18th Street, New York, 10011, Stany Zjednoczone Ameryki („Vimeo”), jako podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe na zlecenie Administratora. Rola jaką Vimeo pełni w funkcjonowaniu Serwisu została określona w treści Regulaminu Serwisu. Sposób w jaki Vimeo przetwarzać będzie Państwa dane osobowe został przez Vimeo określony w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://vimeo.com/privacy. Niezależnie od ww. funkcji Vimeo może również być administratorem Państwa danych stosownie do informacji wskazanych w §1 ust. 2 niniejszej Polityki.
 2. Państwa dane osobowe będą przez Administratora udostępniane, na rzecz powyższych podmiotów, w oparciu umowy zawarte z nimi przez Administratora, gwarantujące należyty poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być też organy i instytucje administracji publicznej, którym Administrator jest z mocy prawa obowiązany udostępnić Państwa dane.
 4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów znajdujących się w państwie trzecim (państwa znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) w tym Vimeo. Każdorazowo Administrator dba o to, aby przekazywanie danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny, w tym celu Administrator dba o każdorazowe zapewnienie odpowiedniej podstawy prawnej do przekazania takich danych, którymi mogą być (i) decyzja Komisji Europejskiej o stwierdzeniu, iż dane państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych, (ii) umowy zawarte przez Administratora z kontrahentami znajdującymi się w państwach trzecich, które zawierać będą tzw. Standardowe Klauzule Umowne, czyli klauzule, których treść ustalona została przez Komisję Europejską, które mają gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa przekazywanych danych, (iii) inna podstawa prawna transferu danych. Mają Państwo prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, które będą przekazywane przez Administratora do podmiotów w państwach trzecich, korzystając z uprawnień, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, w tym przysługuje Państwu prawo do żądania przedstawienia podstawy prawnej przekazania takich danych osobowych. 

 § 4.

Okres przechowywania danych

 1. Państwa dane osobowe będą przez Administratora przechowywane do czasu skorzystania przez Państwa z uprawnień, które skutkować będą koniecznością zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych.
 2. W sytuacjach określonych właściwymi przepisami Administrator będzie uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych przez okres dłuższy niż wskazany w ust. 1 powyżej, np. do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu zakończenia postępowań cywilnych, administracyjnych lub karnych.

 § 5.

Prawa osób których dane są przetwarzane

 1. Przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

   Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wiedzieć jakie, należące do nich dane osobowe przetwarza Administrator, jak również otrzymać kopie tych danych. 

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

   Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać aby Administrator sprostował ich dane osobowe, które są nieprawidłowe, bądź żądać ich uzupełnienia. 

  3. prawo do usunięcia danych;

   Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać, aby Administrator usunął ich dane osobowe. Administrator mimo zgłoszonego przez konkretną osobę żądania może przetwarzać jej dane w dalszym ciągu, jeżeli obowiązek dalszego przetwarzania danych wynika z szczególnych przepisów prawa albo przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

   Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać, ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli:

   • zdaniem osoby, której dane są przetwarzane, Administrator posiada nieprawidłowe dane na ich temat;
   • Administrator przetwarza je bezpodstawnie lecz osoba żąda ograniczenia ich przetwarzania zamiast usunięcia danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

   Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. 

  6. prawo do przenoszenia danych:

   Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo otrzymać od Administratora dane osobowe w pliku zapisanym w formacie umożliwiającym jego odtworzenie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”). 

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

   Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego powołanego w celu ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 2. Prawa wymienione w niniejszym §5 mogą podlegać ograniczeniom jeżeli szczególne przepisy prawa nakazują lub zezwalają na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 3. W celu skorzystania z pozostałych wymienionych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem, w formie podanej w §1 ust. 4.

 § 6.

Pliki Cookies

 1. W ramach korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika mogą zostać zainstalowane Pliki Cookies. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Niektóre Pliki Cookies mogą gromadzić Państwa dane osobowe, takie jak np. informacje o nazwie użytkownika wykorzystywanej przez Państwa w Serwisie, Państwa adresie e-mail, numerze IP lub adresie MAC urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Państwa do korzystania z Serwisu.
 3. W Serwisie Pliki Cookies są zamieszczane przez Vimeo. Szczegółowe zasady dot. umieszczania i zarządzania Plikami Cookies należącymi do Vimeo określa Polityka Plików Cookies Vimeo dostępna pod adresem: [https://vod.entclick.com/cookies].
 4. Pliki Cookies są wykorzystywane w ramach Serwisu w różnych celach, np. aby zarządzać Serwisem, umożliwiać Państwu wyświetlanie zawartych w nim treści, umożliwiać zapamiętywanie danych logowania. W serwisie wykorzystywane są  Pliki Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Pliki Cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
 5. Możecie Państwo określić w jaki sposób Państwa urządzenie końcowe będzie obsługiwało Pliki Cookies poprzez
  1. Dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki; – szczegółowe informacje na temat zmiany sposobu obsługi Plików Cookies przez daną przeglądarkę dostępne są w instrukcjach obsługi danej przeglądarki;
  2. Korzystania z przeglądarki w trybie „prywatnym” lub „incognito”, co spowoduje automatyczne odrzucanie instalacji Plików Cookies;
  3. skorzystania z mechanizmu opt-out oferowanego przez dostawców zewnętrznych, np. w ramach mechanizmu opt-out (np. optout.aboutads.info); Administrator informuje, że nie wszystkie mechanizmy opt-out pozwalają na usunięcie wszystkich instalowanych Plików Cookies.

 § 7.

Postanowienia końcowe

 1. W ramach niniejszej Polityki Prywatności zostały umieszczone odnośniki do polityk prywatności innych podmiotów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść takich dokumentów oraz zasady zachowania prywatności określone takimi politykami prywatności.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Każdorazowo najbardziej aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna będzie w ramach Serwisu.
 3. Wszelkie zapytania, żądania i inną korespondencję dotyczącą danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu należy kierować do Administratora w sposób określony w §1 ust. 4 lub do Inspektora Ochrony Danych w sposób określony w §1 ust. 5.